مجوز صنایع - جواز صنایع

برای اخذ مجوز صنایع مراحل مطالعاتی و انتخاب طرح باید طی شود و به سازمان صنایع و معادن استان مراجعه نموده وفرم مجوز تاسیس اخذ گردد. با آگاهی از مقررات صنعتی، زیست محیطی، کار و امور اجتماعی و در صورت لزوم وابسته به موضوع فعالیت طرح، نظارت بر مواد غذائی ، داروئی و بهداشتی، شبکه دامپزشکی ، فرم جواز تاسیس تکمیل و منضم به تصویر شناسنامه و یامدارک ثبت شرکت به سازمان صنایع و معادن استان ارائه خواهد شد. مجوز صنایع  از سازمان صنایع و معادن اخذ خواهد شد.

 

مراحل صدور پروانه بهره برداری

پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی از سازمان صنایع ومعادن مربوطه اخذ و بعد از تکمیل به آن سازمان ارائه می شود تا مورد ارزیابی و از نظر تکمیل بودن اطلاعات  تائید نمایند.ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثر ظرفیت تولید براساس ماشین آلات منصوبه توسط کارشناس ذیربط برای سه شیفت کاری یعنی چهار هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان 100 درصد برای کلیه صنایع در سال محاسبه خواهد شد. در مواردی که با توجه به ماهیت صنعت به محاسبه تمام وقت سال به عنوان روزهــای کــاری نیاز است. این میزان به شش هزارر و پانصد ساعت مفید با راندمان 1000 درصد افزایش خواهد یافت.

درمورد واحدهایی که چند خط تولید جداگانه دارند، در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خطوط تولید آماده بهره برداری باشد صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط مانعی ندارد.صدور پروانه بهره برداری الزاما با توجه به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74 منوط به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و برای جواز صنایع غذائی و بهداشتی ودارویی با توجه به قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 28/4/46 منوط به استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وو همچنین برای مجوز صنایع دارویی و غذایی دام و طیور با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور یا واحدهای استانی آنها است.

مراحل صدور جواز تاسیس واحد کشت و صنعت

 • انجام بررسی  و ارزیابی به منظور انتخاب زمینه فعالیت واحد کشت و صنعت و محل اجرای آن توسط سرمایه گذار
 • مراجعه به سازمان صنایع و معادن استان مربوطه  و یا سازمان جهاد کشاورزی مورد نظر جهت دریافت پرسشنامه
 • تکمیل دو نسخه از پرسشنامه توسط متقاضی و اعاده یک نسخه از آن به سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط
 • ارزیابی پرسشنامه توسط سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنایع ومعادن استان مربوطه
 • طرح نتایج بررسی در کمیته مشترک متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صــنایع و مــعادن اســتان مربوطه به منظور اتخاذ تصمیم 
 • تکمیل و امضای فرم جواز تاسیس توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و ارسال به سازمان صنایع و معادن استان جهت امضاء و عودت آن به سازمان جهادکشاورزی مربوط برای صدور
 • گواهی تحقیق و توسعه، مدرکی می باشد که پس از بررسی کارشناسی و در صورتی که احراز گردد شرایط از سوی سازمانهای صنایع و معادن استانها صادر شده و مدت اعتبار آن دو سال خوهد بود.
 • ارسال درخواست کتبی توسط واحد تولیدی به سازمان صنایع و معادن استان مربوطه
 • بازدید از بخش های تحقیق و توسعه واحد تولیدی توسط کارشناس سازمان صنایع و معادن استان و تکمیل فرم مربوطه
 • گذراندن دوره مدیریت تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی توسط مسئول مرکز تحقیق و توسعه برگزار شده توسط سازمان صنایع ومعادن استانها و یا مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • تکمیل و ارسال کلیه مدارک به سازمان صنایع ومعادن استان به منظور صدور گواهی تحقیق و توسعه

 

مدارک لازم برای اخذ مجوز و جواز صنایع

مرحله اول

 1.  دريافت فرم يك برگي درخواست صدور جواز تاسيس جهت تكميل وارائه به سازمان
 2.  كپي شناسنامه وكارت ملي (اشخاص حقيقي)
 3.  كپي مدارك كامل شركت همراه با كپي شناسنامه وكارت ملي اعضاء هيئت مديره (اشخاص حقوقي)
 4.  تهيه طرح توجيهي فني ، اقتصادي ممهور به مهر شركت مشاور ذيصلاح
 5.  تهيه نقشه هاي جانمايي ساخت وساز وچيدمان ماشين آلات به تفكيك ومنطبق با طرح توجيهي
 6.  ثبت نام در سامانه صدور جواز تاسيس
 7. بعد از اخذ تاييديه ثبت نام بارگذاري مدارك ومستندات (بند 4و5) در سامانه صدور جواز تاسيس
 8.  تهيه نقشه توپوگرافي از محل اجراي طرح با درج مختصات جغرافيايي در صورت استقرار در اراضي منابع ملي

مرحله دوم

 1.  پرداخت 100000 ريال بابت ابطال تمبر به دبيرخانه سازمان
 2.  پرداخت نيم در هزار سرمايه ثابت تا سقف 1000000 ريال جوازتاسيس واريز به حساب شماره 2175311503003 سيبا قابل پرداخت در تمامي شعب بانك ملي استان
 3.  ارائه اصل مدارك تهيه شده در مرحله اول به سازمان
کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

 • جواز تاسیس
 • ثبت برند
 • تهیه طرح توجیهی
 • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
 • مجوز محیط زیست
 • پروانه بهره برداری
 • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
 • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
 • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
 • جواز و مجوز صنایع