پروانه بهره برداری مدرکی  می باشد که برای هر نوع صنفی به واحد های صنفی داده می شود.

برای گرفتن پروانه بهره برداری یا همان مجوز سازمان ها و نهاد های مختلفی  مانند وزارت بهداشت و ریاست جمهوری و... در کشور ما وجود دارد.به طور کلی در تمامی کشور ها گرفتن پروانه بهره برداری برای واحد های صنفی  وجود دارد اما زمان گرفتن پروانه بهره برداری و تعداد فرآیندهای آن وجود دارد.
همانطور که در قبل گفته شد واحد صنعتی به مکانی که مالک می تواند در آنجا به انجام یک یا چند فعالیت صنعتی بپردازد گفته می شود و پروانه بهره برداری به تمام واحدهای صنعتی ای که اقدام های اولیه  را انجام داده اند داده می شود و همچنین باید ممنوع بودن پروانه بهره برداری برای اطراف تهران و اصفهان  (شعاع 120 کیلومتری تهران و شعاع 50 کیلومتری اصفهان) را در نظر گرفت.


مراحل صدور پروانه بهره برداري :

 1. پرسشنامه پروانه بهره برداري  از سازمان صنعت و معدن به وسیله متقاضی تکمیل می شود و تحویل سازمان صنعت و معدن داده می شود و بررسی و تایید می شود.
 2.  بعد از آن ظرفیت واحد صنعتی برای حداکثر تولید آن بر اساس ماشین آلات برای سه شیفت کاری سنجیده می شود.
 3. پروانه بهره برداری باید با در نظر گرفتن جلوگیری از آلودگی هوا وابسته به گرفتن جواز سازمان محیط زیست و برای مواد بهداشتی و دارویی و خوراکی وابسته به گرفتن مجوز وزارت بهداشت و درمان می باشد.
 4. پروانه بهره برداری برای تمامی واحد های صنعتی که یک یا چند خط تولید آنها آماده به بهره برداری رسیدن باشد صادر می شود.
 5. هزینه صدور پروانه بهره برداری به حساب شماره 310 خزانه باید واریز شود.
 6. پروانه بهره برداری در یک برگه رنگی که شامل اطلاعات می باشد با یک نامه ارسال پروانه بهره برداري تهیه می شود و به متقاضی داده می شود.
 7. و اگر زمانی پروانه بهره برداری مفقود شود با تقاضای کتبی آن شخص با بررسی مدارک و بازدید از محل و تایید فعالیت پروانه بهره برداری المثنی با همان مشخصات پروانه بهره برداری قبلی صادر می شود.و زمانیکه واحدهای صنعتی نتوانند تولیدی بنا به نداشتن ماشین آلات تولیدی و.. داشته باشند پروانه بهره برداری آن ها باطل می شود.


مزایای پروانه بهره برداری :

اشخاصی که پروانه بهره برداری دارند می توانند در تمامی نمایشگاه ها جهت معرفی کردن محصولاتشان شرکت کنند.
برای ثبت برند برای واحد های صنفی داشتن مجوز و پروانه بهره برداری مورد نیاز می باشد.
برای گرفتن وام جهت خریدن ماشین آلات باید پروانه بهره برداری به بانک داده شود.
واحد های صنعتی ای که دارای پروانه بهره برداری می باشند و توانایی باز پراخت وام خود را نداشته اند این امکان را دارند که از بخشش جریمه بانکی بهره مند شوند و بدهی خود را به مدت یکسال بدهند.

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

 • جواز تاسیس
 • ثبت برند
 • تهیه طرح توجیهی
 • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
 • مجوز محیط زیست
 • پروانه بهره برداری
 • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
 • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
 • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
 • جواز و مجوز صنایع