منظور از#معافيت#مالياتي چيست و چه مواردي را شامل مي شود؟

منظور از معافيت#مالياتي#معافيت از پرداخت#ماليات بر درآمد حاصل از فعاليت هاي#صنعتي ومعدني و توليدي مي باشد، درايران شركتها مكلفند#ماليات سود سهام را كه به عنوان#ماليات اشخاص حقيقي نيز تلقي مي گردد در منبع كسر و به حوزه#مالياتي مربوطه پرداخت نمایند (ماده ۱۳۲ ق.م.م)

 • معافيتهاي#مالياتي كدام است و در چه شرايطي تعلق مي گيرد ؟

الف-#معافيت#مالياتي بخش#صنعت،#معدن و#توليد :

-          درآمد مشمول#ماليات ابرازي حاصل از#فعاليتهاي#توليدي و#معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي از تاريخ شروع#بهره بردارييا استخراج به ميزان ۸۰ درصد و به مدت چهار سال از پرداخت#ماليات #معاف مي باشد (ماده ۱۳۲ ق.م.م)

-          آن قسمت از سود ابرازي شركتهاي تعاوني و خصوصي كه براي بازسازي، توسعه، نوسازي و يا تكميل واحدهاي#صنعتي و#معدني موجود و يا ايجاد واحدهاي#صنعتي و#معدني جديد در آن سال مصرف گردد از ۵۰ درصد#ماليات#معاف خواهد بود (ماده ۱۳۵ ق.م.م)

ب-#معافيت#مالياتي بخش#كشاورزي :

-          درآمد حاصل از كليه#فعاليتهاي#كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي، و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري و نوغانداري، احياي مراتع و جنگلها و باغات و اشجار و نخيلات بدون محدوديت زماني از پرداخت #ماليات #معاف هستند (ماده ۸۱ ق.م.م)

ج-#معافيت#مالياتي بخش گردشگري :

-          كليه  تاسيسات ايران گردي و جهانگردي داراي#پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت ۵ درصد#ماليات #معاف خواهند بود. (تبصره ۳ ماده ۱۳۲)

 • آيا شرايطي براي برخورداري از#معافيت وجود دارد ؟

بلي.#معافيت#مالياتي براي بخشهاي#صنعتي و#معدني زماني ميسر است كه واحدهاي مربوطه خارج از شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران و سي مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار تفر جميعت استقرار داشته باشد (شهركهاي#صنعتي مستقر در شعاع ۳۰ كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي ياد شده از اين شرط مستثني هستند. (تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م)

 •  آيا استقرار واحد ها در مناطق محروم موجب افزايش ميزان و دوران#معافيت#مالياتي مي شوند؟

بلي. صد درصد (۱۰۰%) درآمد مشمول #ماليات كليه واحد هايي كه در مناطق محروم مستقر مي باشند به مدت ده سال از#معافيت#مالياتي برخوردار است. (ماده ۱۳۲ ق.م.م)

 •  آيا مشخص است مناطق محروم كدامند ؟

در آغاز هر برنامه توسعه اقتصادي فهرست مناطق محروم توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و#صنايع و#معادن تهيه و#تصويب هيات وزيران ميرسد. (تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م)

 • آيا از حيث بخشودگي#مالياتي تفاوتي بين واحد هاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي با ساير مناطق سرزمين اصلي وجود دارد ؟

از حيث بخشودگي#مالياتي هيچ تفاوتي ميان سرزمين اصلي و مناطق ويژه اقتصادي وجود ندارد. در حقيقت رفتار#مالياتي در تمامي  ويژه با سرزمين اصلي يكسان است.

 •  آيا درآمد#صادرات نيز از#معافيت#مالياتي برخوردار است ؟

بلي . صدردصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از#صادرات محصولات تمام شده#صنعتي و#كشاورزي و#صنايع تبديلي و تكميل آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآميد حاصل از#صادرات ساير#كالاهاي غير نفتي از پرداخت #ماليات #معاف است (ماده ۱۴۱ ق.م.م)

 • #معافيت#مالياتي ترانزيت#كالا به چه صورت است؟

صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از#صادرات#كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزين به ايران وارد شده، يا مي شوند و بدون#تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن#صادر مي شوند از شمول#ماليات #معاف است (بند ب ماده ۱۴۱ ق.م.م)

 • آيا شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار علاوه بر#معافيتهايي كه به واحد هاي#صنعتي،#معدني،#كشاورزي و گردشگري تعلق مي گيرد از#معافيت يا بخشودگي#مالياتي ديگري نيز برخوردار مي باشند.

كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه نقل و#انتقال آنها از طريق سهام كارگزار بورس انجام مي گيرد معادل ده درصد (۱۰%) #ماليات آنها بخشوده مي شود (ماده ۱۴۳ ق.م.م)

ب-#تسهيلات و#معافيت هاي#گمركي

 • آيا#ماشين آلات و#تجهيزاتي كه براي#فعاليتهاي#توليدي وارد مي شوند از#معافيت#گمركي برخوردارند؟

براساس قوانين جاري#ماشين آلات#توليدي به تشخيص وزارتخانه ذيربط از پرداخت حقوق#گمركي و سود بازرگاني #معاف هستند ولي براي #تجهيزات و مواد اوليه برابر مقررات سود و عوارض

بازرگاني دريافت مي شود وليكن#تغييراتي در هزينه هاي#گمركي پس از#تصويب لايحه تجميع عوارض صورت مي پذيرد. (براي اطلاعات بيشتر لطفاً به سوال ۸۴ مراجعه شود)

 •  آيا امكان ورود مواد اوليه به صورت ترانزيت و بعد#صدور آن به صورت#كالاي ساخته شده و برخورداري از#معافيت#گمركي وجود دارد؟

بلي. به موادي كه به صورت ترانزيت و به قصد#توليد وارد مي شوند#معافيت#گمركي تعلق مي گيرد و اگر به هر دليلي اين عوارض در ابتدا دريافت شده باشد پس از#صدور#كالاي#توليد شده قابل استرداد مي باشند.

 •  #ماشين آلات و#تجهيزات است دست دوم وارده به كشور در#گمرگ به چه قيمتي ارزيابي مي شود ؟

كليه#كالاهايي كه به كشور وارد مي شود به قيمت نو در #گمرگ ارزيابي مي گردد و فقط#ماشين آلات و#تجهيزات دست دومي كه براي استفاده در خط#توليد براساس قانون سرمايه گذاري خارجي به كشور وارد مي شود به قيمت واقعي آن (دست دوم) ارزيابي مي شوند.

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

 • جواز تاسیس
 • ثبت برند
 • تهیه طرح توجیهی
 • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
 • مجوز محیط زیست
 • پروانه بهره برداری
 • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
 • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
 • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
 • جواز و مجوز صنایع