تغييرکاربری زمين زراعي به ملک مسکوني، تجاری، اداری

متقاضی مدارک خود را برای تغییر کاربری به مديريت جهاد كشاورزی شهرستان ارائه مي دهد و پس از بررسی، گزارش و کروکی تهیه شده به همراه در خواست متقاضی و سایر مدارک به مدیریت امور اراضي استان فرستاده می شود.

مطالعه بیشتر...

 

یکی دیگر از خدمات حامی صنعت لجور، تهیه زمین در شهرک های صنعتی می باشد. طراحی کردن شهرک های صنعتی باید در اکثر رشته های صنعتی قابلیت سرمایه گذاری هم داشته  باشد که تاسیسات زيربنايي لازم برای توليد و  ارائه خدمات صورت گرفته است.

مطالعه بیشتر...

با توجه به ماده 3 اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/85مجلس شوراي اسلامي كليه مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغها كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون(دبيرخانه مستفر در مديريت امور اراضي استان ) اقدام به تغيير كاربري نمايند...

مطالعه بیشتر...

ماده1ـوزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي(اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها،اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را ......

مطالعه بیشتر...

 دو موضوع : " منع تغيير كاربري " و همچنين " ممنوعيت تفكيك كمتر از حد نصاباراضي كشاورزي و باغات، دو مقوله علي حده، ليكن در راستاي اجراي يك سياست،  وآن : حفظ زمين هاي كشاورزي است....

مطالعه بیشتر...

ماده 1- در اين آئين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند:

الف– قانون : قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي  مصوب 1385

مطالعه بیشتر...

ﮐﻠﯿﻪ اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦروﺳﺘﺎﻫﺎیواﺟﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدی ﻣﺼﻮب واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ....

مطالعه بیشتر...

ضوابط فنی و اجرایی فعالیتهای ذیل تبصره 1 ردیف 3 از بند الفدستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها.....

مطالعه بیشتر...

متقاضي درخواست خود را به همراه مدارك مالكيت و مجوز تاسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر ، نقشه عرصه مورد اجراي طرح و نظريه اداره كل محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذيربط در چهارچوب ماده 7 قانون تحويل مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مي دهد....

مطالعه بیشتر...

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حواشی کلان شهرها و روستاها پدیده ای جهانی است. گرچه ابعاد این پدیده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است،تبعات ناشی از آن کم و بیش
نگرانیهای مشابهی در کشورهای توسعه یافته....

مطالعه بیشتر...
کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع