معافیت از پرداخت مالیات نتیجه فعالیت های تولیدی و همچنین صنعتی می باشد و بر اساس قانون موجود ماشین آلات خط تولید با جواز از سمت وزارت صنعت و معدن از پرداخت گمرکی معاف می باشند.

احکام و دستورالعمل معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید:

زمانیکه این ماشین آلات خط تولید به مصارفی جز مصرف مشخص شده از سمت وزارت معدن برسد قاچاق محسوب می شوند.

تمامی واحدهای تولید کننده که دارای مجوز می باشند شامل معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید قرار می گیرند.

واحد های تولید کننده ای کارت شناسایی کارگاه دارند به شرط اینکه ماشین آلات خط تولید را به شهرک های صنعتی منتقل کنند شامل معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید می شوند.

معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید فقط برای ماشین آلات خط تولید بوده است و شامل قطعات و لوازم و.. نمی شود.

ماشین آلات خط تولید دست دوم و فرسوده شامل معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید نمی شوند.

ماشین آلات وارد شده ای که به وسیله واحدهای تولیدی وارد نمی شود تجاری می گویند و شامل معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید نمی شوند.

زمانیکه  معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید گرفته می شود در مطابق بودن نام واحد تولیدی و مالکیت آن باید توجه شود.

برای گرفتن معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید مدارکی مانند :

- ثبت سفارش 

- فاكتور 

- پروفرما 

- بارنامه

- اعلاميه تأمين ارز 

- قبض انبار

- كاتالوگ ماشين 

- تعهدنامه محضري

نیاز می باشد که در صورت کامل بودن مدارک  در 15 روز این سرویس قابل دسترسی می باشد .

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع